Produkten har lagts till i favoriter
Produkten har tagits bort från favoriter
Snabb leverans 1-3 arbetsdagar
Fri frakt över 500 kr inom Sverige
Rena och högkvalitativa hälsoprodukter
SWE Se-flag

Pureness Integritetspolicy

1. Inledning

Pureness AB (”Pureness”, ”vi”, ”oss”) värnar om din integritet och om att behandla dina personuppgifter på ett öppet, ansvarsfullt och lagligt sätt. I denna integritetspolicy, som vänder sig till alla som på något sätt samarbetar eller kommer i kontakt med oss i form av kundrelation eller övrigt, beskriver vi närmare hur dina personuppgifter behandlas på Pureness och vilka rättigheter du har som registrerad användare eller kund hos oss. Om inte annat anges är det Pureness AB på Gjörwellsgatan 51, 11260 Stockholm (dotterbolag till Puhdistamo Oy på Hyttitie 8, Helsingfors, Finland) som är personuppgiftsansvarig.

2. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning om en identifierad eller identifierbar fysisk person (”den registrerade”) och kan i stora drag, vara vilken typ av uppgift som helst. Till exempel kan det inkludera namn, e-postadress eller mobilnummer om det kan förknippas med en levande person, men även ett fotografi med någons ansikte på är en personuppgift.

3. Vad innebär det att ”behandla” personuppgifter?

Ordet ”behandling” avser alla sorters hantering av personuppgifter. Definitionen är väldigt bred och inbegriper all form av hantering från insamling, registrering, lagring och bearbetning till läsning, användning, utlämning, spridning och till och med radering av personuppgifter.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi, för vilka ändamål och på vilka grunder?

4.1 Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå eller fullgöra ett avtal med dig.

Du som är ambassadör för oss har lämnat personuppgifter i form av t.ex. namn, personnummer, adress, portkod, e-postadress, telefonnummer, ev. bankkontonummer, namn på sociala medier, klädstorlek och bilder. Dessa uppgifter behandlar vi för att för att kunna fullfölja vårt avtal med dig, t.ex. genom att skicka produkter eller betala ersättning och samarbeta kring event och annan marknadsföring. Vi behandlar även offentlig information från t.ex. sociala medier, såsom antal följare och aktivitet/inlägg relaterade till de varumärken du är ambassadör för, för att följa upp vårt avtal med dig som ambassadör för oss.

Du som har godkänt våra villkor för deltagande i ett event som vi anordnar har vid anmälan registrerat personuppgifter i form av dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer). Denna information behöver vi för att kunna organisera och genomföra eventet på ett säkert sätt. Då vi fotograferar och filmar våra event för framtida marknadsföringssyften i enlighet med avtalet kan vi även komma att samla in, bearbeta och på sociala medier publicera fotografier och filmer på vilka du syns (mer information om hur vi behandlar visuellt innehåll för marknadsföringsändamål finns i sektion 4.2).

Du som har godkänt våra allmänna villkor för deltagande i en tävling som vi anordnar har lämnat uppgifter till oss som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, namn på sociala medier och ev. ett bidrag (t.ex. bild eller film) på vilken du syns. Vi använder uppgifterna för att genomföra tävlingen och kan ev. använda ditt bidrag som underlag för vidare marknadsföring för vårt varumärke.

Du som har sökt jobb hos oss har skickat in dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer) och ev. annan personlig information (t.ex. bild) i din jobbansökan. Vi behandlar dessa uppgifter för att bedöma din ansökan och lämplighet för en anställning. Om din ansökan inte leder till en anställning där ett avtal mellan oss och dig fastställs kommer din ansökan att lagras säkert hos oss i en månad framledes från datumet vi meddelar dig om avsaknad av potentiell tjänst. Detta görs i syfte att kunna kontakta dig som sökt jobb hos oss ifall att tjänsten du sökte eller en ny tjänst hos oss skulle bli aktuell.

Du som har ingått avtal med oss om sponsring av event, tillverkning av produkter eller annat professionellt samarbete har uppgivit personuppgifter till oss i form av t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, titel och arbetsgivare. Dessa uppgifter behandlar vi för att kunna fullfölja vårt avtal med vår samarbetspart.

Den lagliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter om vår samarbetspart är att behandlingen är nödvändig för att kunna ingå eller fullfölja avtalet.

Du som via vår webbshop köper våra produkter har lämnat personuppgifter i form av namn, adress och bankkontodetaljer i syfte att kunna ta del av de produkter som vi har att erbjuda. Dessa uppgifter behandlar vi för att kunna leverera de produkter som du har beställt via vår webbshop. Vi kommer ej att använda de uppgifter du som privatperson har angivit vid köp av våra produkter för marknadsföringssyfte (i form av nyhetsbrev) om du inte aktivt fyllt i att du vill ta del av dem. Mer information om nyhetsbrev finner du nedan i sektion 4.2.

4.2 Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse.

Du som har anmält intresse för att få nyhetsbrev av oss har uppgivit personuppgifter som t.ex. namn och e-postadress, vilka vi använder för att kunna skicka relevanta nyheter och pressmeddelanden till dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av vårt nyhetsbrev genom att skriva till oss på info@pureness.se eller genom att klicka på länken för avregistrering av vårt nyhetsbrev som finns angivet i varje utskick.

Du som fritt samarbetar med oss som ambassadör eller är en potentiell ambassadör kan ha uppgivit personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, namn på sociala medier, klädstorlek och bilder) för att vi ska kunna skicka produkter till dig och samarbeta kring deltagande på event och andra former av marknadsföring. Vi kan även komma att spara sådana uppgifter och/eller offentlig information som t.ex. antal följare på sociala medier och aktivitet relaterat till våra varumärken för att kunna inleda ett sådant samarbete eller ingå ambassadörsavtal med dig.

Du som har anmält dig till ett event som vi anordnar har lämnat uppgifter till oss som t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Då det ligger i sakens natur att filma och fotografera för framtida marknadsföringssyften kan vi även komma att behandla sådant material som du syns på. Vi anser att det är vårt berättigande intresse att ha möjligheten att använda materialet för marknadsföringssyfte om inte du har uttryckligen avsagt ditt samtycke för att synas på det material vi fotar på event.

Du som kontaktat oss med frågor eller klagomål om våra produkter har uppgivit personuppgifter till oss i form t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer och ev. hälsoinformation (t.ex. produktrelaterade hälsoproblem). Vi använder uppgifterna för att besvara frågor, utreda produktfel, spåra eller anmäla hälsorisker, betala ut ersättning och för att förebygga bedrägeri genom t.ex. grundlösa krav på ersättning.

Du som besöker vår hemsida och godkänner våra cookies har godkänt att vi samlar in personuppgifter i form av online-beteende (t.ex. din IP-adress, surf/klick-historik, tidigare besökta hemsidor, m.m.) i enlighet med vår Cookie Policy. Vi analyserar denna information för att optimera vår hemsida och för att stärka och marknadsföra våra produkter och varumärken genom att analysera vilka delar av våra hemsidor som väcker intresse.

Du som på vår uppmaning eller på eget initiativ hör av dig till en av våra allmänna mailadresser (t.ex. info@pureness.se) med t.ex. idéer om smaker, produkter och kampanjer kan komma att uppge personuppgifter till oss som vi använder för att besvara och bedöma dina förslag.

Vi behandlar dessa personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och våra varumärken och förbli konkurrenskraftiga som företag. Vi bedömer att detta intresse i detta fall väger tyngre än ditt intresse eller rättigheter i förhållande till skyddet av personuppgifter, då du själv eller på eget initiativ har uppgivit dina personuppgifter och vi använder dem för syften som borde vara i linje med dina förväntningar.

Om vi ingått avtal med dig avseende någon av ovannämnda aktiviteter, kommer vår behandling av dina personuppgifter istället baseras på detta avtal.

4.3 Rättslig skyldighet och samtycke

Vi behandlar även dina personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter (t.ex. bokföringsskyldighet) och instruktioner från domstolar och myndigheter (t.ex. Skatteverket). Vi kan även vara skyldiga enligt lag eller motiverade av allmänt intresse att behandla uppgifter i förhållande till produktfel för att kunna förebygga, spåra och övervaka ev. hälsorisker.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Vi inhämtar i sådant fall ditt samtycke för ett visst ändamål och ser till att det är frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och är då välkommen att kontakta oss på en av våra allmänna mailadresser eller via telefon. Vänligen observera att ett samtycke inte kan återkallas retroaktivt.

5. Vilka är mottagarna som kommer ta del av personuppgifterna?

Dina personuppgifter kommer, när och i den utsträckning det är nödvändigt, att behandlas av Pureness anställda och våra rådgivare, leverantörer, partners och distributörer. Exempelvis har vår produktutvecklare i Finland (moderbolag Puhdistamo) tillgång till frågor och klagomål om produkterna genom att vi på Pureness vidarebefordrar feedback efter att vi anonymiserat avsändaren, medan vår order-avdelning i Finland (Puhdistamo) eller vårt externa lager i Sverige behandlar uppgifter som rör leveranser och orderhantering.

6. Behandlar vi känsliga personuppgifter?

Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter som t.ex. uppgifter om politiska åsikter, etniskt ursprung, religiös övertygelse eller sexuell läggning.

7. Hur länge sparas personuppgifterna?

7.1 När vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt avtal

Om vi har ett avtal med dig, till exempel som ambassadör för vårt varumärke, kommer vi att behålla dina personuppgifter under avtalsperioden och radera dem när avtalet upphör. I nedanstående undantagsfall gäller dock istället följande lagringstider:

Om vi har en rättslig skyldighet att behålla eller lämna ut vissa eller delar av dina personuppgifter även efter avtalets upphörande, som t.ex. anställningsuppgifter, kommer vi att spara uppgifterna så länge och i den omfattning som krävs enligt lag, dom eller myndighet.

Bilder eller filmer kommer inte automatiskt att raderas vid förfrågan eller då ett event har genomförts, utan kommer att behandlas i enlighet med vårt avtal.

Om du spontant har sökt jobb hos oss kommer vi att behålla dina personuppgifter under sex månader från och med ansökningsdagen för att kunna kontakta dig om en passande tjänst dyker upp. Om du har sökt en viss tjänst hos oss men inte fått tjänsten, kommer vi att radera dina ansökningshandlingar en månad efter att vi meddelat dig att du inte fått tjänsten, om vi inte kommer överens om något annat (kompletterande information finns under sektion 4.1).

7.2 När vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse

Nyhetsbrev: Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du själv väljer att inte aktivt säga upp ditt intresse för våra nyhetsutskick. Du kan alltid avanmäla dig från marknadsföring genom en länk i nyhetsbreven (som når dig via e-post) eller genom att kontakta oss på email-adressen angivet på nyhetsbrevet eller på vår hemsida.

Samarbeten/ambassadörskap: Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som vårt informella samarbete fortlöper eller din personliga profil är relevant för vår marknadsföring enligt avtal eller överenskommelse.

Event: Vi kommer att behålla dina personuppgifter till dess att eventet är genomfört. Bilder eller filmer raderas dock inte automatiskt efter genomförande av eventet, utan kan även fortsättningsvis komma att användas i marknadsföringssyfte.

Produktfrågor och -klagomål: Vi kommer att behandla dina personuppgifter i två år från att vi mottog dem, för att kunna föra statistik över frågor och klagomål, utreda, spåra och anmäla ev. hälsorisker eller produktfel, se över och förbättra vårt kundservicearbete, betala ut ersättning samt för att förebygga bedrägeri genom t.ex. grundlösa klagomål och krav på ersättning.

Besök på våra hemsidor: Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge du fortsätter att godkänna våra hemsidecookies.

Idéer m.m.: Vi behandlar personuppgifter i ev. spontant insända mail och brev så länge de kan vara relevanta för vår verksamhet, om inget annat överenskommes.

 

8. Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du som registrerad har en rad rättigheter. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och få tillgång till dessa (en kopia). Du får även begära att vi rättar felaktiga uppgifter, raderar ej längre relevanta uppgifter eller att vi överför dina uppgifter via så kallad dataportabilitet.

Du kan även be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Notera att detta dock kan medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och att radering inte kommer att innefatta bilder och filmer, vilka kommer att behandlas i enlighet med vårt avtal om vi har en sådan sinsemellan oss och dig som samarbetspartner eller om du uttryckligen avsäger ditt samtycke för att visuellt material på dig används eller sparas genom att höra av dig till oss.

Om den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter är en intresseavvägning har du rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Samtliga ovannämnda rättigheter har vissa begränsningar.

Du kan alltid inge klagomål till Datainspektionen.

9. Övrigt

Denna integritetspolicy kommer regelbundet att uppdateras för att anpassas efter verksamheten och uppfylla kraven enligt gällande rätt, dvs. svensk lagstiftning inklusive de krav som följer av den s.k. dataskyddsförordningen (EU-förordning nr. 2016/679). Förevarande version uppdaterades senast den 5 mars 2020. Alla personuppgifter som vi tillhandahåller stannar innanför EU/EES, dock bör det noteras att vi använder oss av en extern aktör för vår webbshop, vill du veta mer om deras behandling av personuppgifter klicka på länken: https://automattic.com/privacy/. Vi använder dessutom oss utav Klarna Bank AB för att behandla din beställning i vår webbshop. Mer information om samarbetet kan du läsa om här samt om Klarnas dataskyddsinformation på länken: https://www.klarna.com/se/dataskydd/.

Följ oss @Pureness